วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1. ในอดีตทวีปแอฟริกาได้รับฉายาว่า “ ทวีปมืด ” (Dark Continent) เพราะเหตุใด
ก. มีการกดขี่ใช้แรงงานทาส
ข. ผู้คนส่วนใหญ่เป็นชนผิวดำ
ค. เป็นดินแดนลึกลับไม่มีใครรู้จัก
ง. มีอากาศร้อนและสัตว์ป่าดุร้าย

2. อาณาจักรอียิปต์โบราณเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก เมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว มีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่บริเวณของทวีปแอฟริกา
ก. ลุ่มแม่น้ำคองโก
ข. ลุ่มแม่น้ำไนล์
ค. ตอนใต้ของทวีป
ง. ตอนกลางของทวีป

3. พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา อยู่ในเขตละติจูดใด
ก. 3 ใน 4 ของซีกโลกเหนือ
ข. 3 ใน 4 ของซีกโลกใต้
ค. เขตละติจูดสูง มีอุณหภูมิต่ำ
ง. เขตทรอปิก(Tropic) หรือเขตร้อน

4. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีป คืออะไร
ก. ที่ราบสูง
ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ค. เขตเทือกเขาสูง
ง. เขตทะเลทราย

5. ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณเท่าไร และจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไรของโลก
ก. 40 ล้านตารางกิโลเมตร อันดับที่ 2
ข. 40 ล้านตารางกิโลเมตร อันดับที่ 3
ค. 30 ล้านตารางกิโลเมตร อันดับที่ 2
ง. 30 ล้านตารางกิโลกเมตร อันดับที่ 3

6. ลักษณะภูมิประเทศที่เด่นที่สุด ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาคือข้อใด
ก. แม่น้ำไนล์
ข. ที่ราบสูงเอธิโอเปีย
ค. เทือกเขาแอตลาส
ง. ทะเลทรายสะฮารา

7. ที่ราบลุ่มแม่น้ำข้อใด เป็นที่ราบผืนใหญ่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางของทวีปแอฟริกา ตัวแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ที่มีระดับความสูงแตกต่างกันทำให้เกิดเกาะแก่งและน้ำตกมากมาย
ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์
ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโก
ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมเบซี
ง. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์

8. เส้นทางเดินเรือสมุทรเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีประเทศอียิปต์เป็นเจ้าของ คือข้อใด
ก. คลองสุเอซ
ข. คลองปานามา
ค. แม่น้ำไนล์
ง. ช่องแคบยิบรอลตาร์

9. ความสำคัญของเขตที่ราบสูงหินแกรนิต “ เดอะแลนด์ ” ทางภาคใต้ของทวีปแอฟริกา คือข้อใด
ก. แหล่งทองคำที่สำคัญของโลก
ข. มีเทือกเขาสูงดราเกนสเบิร์ก
ค. มีดินภูเขาไฟอันอุดมสมบูรณ์
ง. แหล่งป่าไม้เขตอบอุ่นที่สมบูรณ์

10. เขตทะเลทรายสะฮาราทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกา เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญชนิดใด
ก. ถ่านหิน
ข. ปิโตรเลียม
ค. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ง. พลังงานแสงอาทิตย์